Βιβλία

 1. Vayas I., Κ. Wittemann K., Hoffmeister B. Tragverhalten, Auslegung und Nachweise von Stahlhochbauten in Erdbebengebieten, Stahlbaukalender 2019, Ernst&Sohn.
 2. Vayas Ι., Ermopoulos and Ioannidis G., Design of Steel Structures to Eurocodes, ed. Springer, pp. 595, 2018.
 3. Βάγιας Ι., Ηλιόπουλος Α., Θανόπουλος Π., Σχεδιασμός Σύμμικτων Γεφυρών από Χάλυβα και Οπλισμένο Σκυρόδεμα, εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2016.
 4. Γαντές Χ., Μη Γραμμική Συμπεριφορά των Κατασκευών, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015.
 5. Michaltsos G.T. & Raftoyiannis I.G., Damping Systems in Bridges - Selected Case Studies, Ed. Scholars' Press, 2015.
 6. Vayas Ι., Wittemann Κ., Tragverhalten, Auslegung und Nachweise von Stahlhochbauten in Erdbebengebieten, Stahlbaukalender, 2014.
 7. Μιχάλτσος Γ., (συνεργασία Ξ. Λιγνός), Οι μεταλλικές Κατασκευές Πριν και Μετά την Μελέτη, Εκδ. Ιδρύματος Ευγενίδου, 2014.
 8. Vayas I., Iliopoulos A., Design of Steel Concrete Composite Bridges to Eurocodes, εCRC Press, Taylor&Francis, 2013.
 9. Βάγιας Ι., Γαντές Χ., Ερμόπουλος Ι. και Ιωαννίδης Γ., Παραδείγματα Εφαρμογής σε Ειδικά Θέματα Μεταλλικών Κατασκευών, εκδ. ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, σελίδες 480, Αθήνα 2013.
 10. Βάγιας Ι., Ερμόπουλος Ι. και Ιωαννίδης Γ., Σχεδιασμός Δομικών Έργων από Χάλυβα με Παραδείγματα Εφαρμογής, εκδ. ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, σελίδες 983, Αθήνα 2013.
 11. Ραυτογιάννης Ι., Σύνθετα Υλικά - Μηχανική Συμπεριφορά, Εκδ. Συμεών, 2013.
 12. Μιχάλτσος Γ., Εφαρμογές σε Προβλήματα Δυναμικής των Σιδηρών Γεφυρών, Εκδόσεις Τσότρας, 2013.
 13. Michaltsos G.T. and Raftoyiannis I.G.,  Bridges' Dynamics, Bentham Publ., e-book, 2012.
 14. Μιχάλτσος Γ., Η Ελαστοπλαστική Ανάλυση στις Σιδηρές Κατασκευές, Εκδόσεις Συμεών, 2009.
 15. Ερμόπουλος Ι., Σιδηρές και Σύμμικτες Γέφυρες, έκδοση ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ (επανέκδοση βελτιωμένη), σελίδες 621, 2008.
 16. Μιχάλτσος Γ., Ελαφρές Μεταλλικές Κατασκευές, Μέθοδοι Υπολογισμού, 1994 (Εκδ. Παπασωτηρίου), β΄ έκδοση 2008, (Εκδ. Συμεών).
 17. Βάγιας Ι., Ηλιόπουλος Α., Σύμμικτες γέφυρες, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2006.
 18. Ερμόπουλος Ι., Ευρωκώδικας 1, Βάσεις σχεδιασμού και δράσεις επί των κατασκευών. Ερμηνευτικά σχόλια και παραδείγματα εφαρμογής, εκδότης Κλειδάριθμος, Αθήνα 2005.
 19. Βάγιας Ι., Ερμόπουλος Ι., Ιωαννίδης Γ., Σιδηρές κατασκευές, παραδείγματα εφαρμογής του Ευρωκώδικα 3, Τόμος Ι, εκδότης Κλειδάριθμος, Αθήνα 2005.
 20. Βάγιας Ι., Ερμόπουλος Ι., Ιωαννίδης Γ., Σχεδιασμός Δομικών Έργων από Χάλυβα, εκδότης Κλειδάριθμος, Αθήνα 2005.
 21. Μιχάλτσος Γ., Προβλήματα Δυναμικής των Σιδηρών Γεφυρών, Εκδόδεις Συμεών, 2005.
 22. Βάγιας Ι., D. Dubina, Σιδηρές Κατασκευές από λεπτότοιχες διατομές ψυχρής διαμόρφωσης, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2004.
 23. Μιχάλτσος Γ., Ελαφρές Μεταλλικές Κατασκευές, Θεωρία και Εφαρμογές, 1999 (Εκδ. Παπασωτηρίου), β΄ έκδοση 2004 (Εκδ. Συμεών).
 24. Βάγιας Ι., Σιδηρές Κατασκευές Ανάλυση και Διαστασιολόγηση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2003.
 25. Vayas I., Ermopoulos I., Ioannides G., Bemessungsbeispiele im Stahlbau nach Eurocode, Ernst & Sohn, Berlin 2001.
 26. Βάγιας Ι., Σύμμικτες Κατασκευές, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 1996, 2η Εκδοση, 2001.
 27. Gantes C., Deployable Structures - Analysis and Design, WIT Press, Southampton, England, 2001.
 28. Ερμόπουλος Ι., Σιδηρές και Σύμμικτες Γέφυρες, εκδότης Κλειδάριθμος, Αθήνα 2000.
 29. Ερμόπουλος Ι., Στοιχεία Σχεδιασμού Μεταλλικών Κατασκευών, έκδοση ΕΜΠ, 2000.
 30. Βάγιας Ι., Ερμόπουλος Ι., Ιωαννίδης Γ., Σιδηρές κατασκευές, παραδείγματα εφαρμογής του Ευρωκώδικα 3, Τόμος IΙ, εκδότης Κλειδάριθμος, Αθήνα 1999.
 31. Vayas I., Verbundkonstruktionen auf der Grundlage von Eurocode 4, Ernst & Sohn, 1999.
 32. Ερμόπουλος Ι., Σημειώσεις για το μεταπτυχιακό μάθημα: Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων, έκδοση ΕΜΠ, Αθήνα 1998.
 33. Vayas I., Ermopoulos I., Ioannides G., Anwendungsbeispiele zum Eurocode 3, Bauingenieur-Praxis, Ernst & Sohn, Berlin, 1998.
 34. Ερμόπουλος Ι., Εδράσεις μεταλλικών υποστυλωμάτων, μονογραφία, σελίδες 42, 1994.